Tájékoztató

az ellenőrzött bejelentés bevezetéséről

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) számú Kormányrendelet szerint 2020. május 18. napjától egyszerűsödik az ügyintézés számos hatósági engedélyhez kötött tevékenység kapcsán.

A kérelemre induló és engedély kiadására irányuló államigazgatási eljárások tekintetében a tevékenység megkezdéséhez elegendő az ellenőrzött bejelentés, amivel az engedélyköteles tevékenységek – egyes kivételekkel – már az elektronikus úton történő bejelentést követően gyakorolhatók lesznek.

Fontos kiemelni, hogy az egyszerűsített ügyintézés csak az eljárást egyszerűsíti, a bejelentésben szereplő tevékenység folytatásához, a jogszabályokban meghatározott feltételek teljesítése alól nem ad felmentést.

Amennyiben a hatóság a bejelentéstől számított nyolc napon belül nem tiltja meg a tevékenység végzését, úgy az szabadon gyakorolható a kilencedik naptól. Abban az esetben, ha szakhatóságot is be kell vonni a folyamatba, a határidő 12 napra módosul.

A hatóság a tevékenység végzését megtiltja, ha a bejelentés szerinti tevékenység nem tartozik e rendelet hatálya alá, a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható, a bejelentés hiányos, valamint az élet, a testi épség és az egészség védelmére tekintettel, vagy a tevékenység jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák megelőzése, a közbiztonság, valamint egyéb nyomós közérdek várható, vagy közvetlen veszélye fennáll. A határidőn belül megtiltott tevékenység esetén a hatóság – az eddigi szabályok szerint – teljes körűen lefolytatja az engedélyezési eljárást.

Az újfajta, úgynevezett ellenőrzött bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha a rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére is azokban a kérelemre induló engedélyezési ügyekben, ahol államigazgatási hatáskörben jár el, ezért a rendelet hatálya nem terjed ki példaként az anyakönyvi engedélyezésre, a gyámügyi, gyermekvédelmi eljárásra, a fakivágási engedélyekre, az adóigazgatási eljárásra, illetve a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre. Ellenőrzött bejelentés tehető például működési engedély, telepengedély, zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági engedély, jegyző engedélyéhez kötött kutak kivitelezésének, létesítésének, fennmaradásának engedélyezése vagy az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását, és a tisztított elszikkasztását szolgáló létesítmény létesítésének, üzemeltetésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése.

Az ellenőrzött bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül az ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlapszolgáltatás útján, valamint e-mail útján megtett bejelentés is.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kazári Közös Önkormányzati Hivatal Rákóczibányai Kirendeltségénél a rendelet szerinti bejelentés fogadására kizárólag a bejelentes@kazar.hu e-mail cím szolgál, amely automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

Pollák József

jegyző